THAILAND

民間機はこちら


 Royal Thai AF

  F-5

F-5E
21110 211SQ
F-5E
21132 211SQ
F-5F
21105 211SQ
F-5F
21105 211SQ
F-5F
21105 211SQ
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang

F-5E
21123 211SQ
F-5E
21123 211SQ
F-5F
21105 211SQ
F-5E
21124 211SQ
F-5E
21124 211SQ
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang

F-5E
21132 211SQ
F-5E
21132 211SQ
F-5E
21132 211SQ
F-5E
21132 211SQ
F-5E
21123 211SQ
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2011.01.08
Don Mueang

F-5E
21127 211SQ
F-5E
21127 211SQ
F-5E
21129 211SQ
F-5E
21129 211SQ
F-5E
21127/29 211SQ
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang

F-5E
21124 211SQ
F-5E
21124 211SQ
F-5E
21124 211SQ
F-5E
21132 211SQ
F-5E
21132 211SQ
F-5B
21101 211SQ
F-5E
21130 211SQ
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

F-5A
70143 701SQ
F-5B
70101 701SQ
F-5B
70101 701SQ
F-5B
70101 701SQ
F-5E
SRT70133 701SQ
F-5E
SRT 701SQ/7WG
75-0614
2011.01.05
RTAF Museum
2003.01.11
Don Mueang
2011.01.05
RTAF Museum
2011.01.05
RTAF Museum
2004.01.10
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang

F-5E
SRT 701SQ/7WG
F-5E
SRT70112 701SQ
F-5E
SRT70123 701SQ
F-5E
SRT70131 701SQ
F-5E
SRT70123 701SQ
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang

F-5E
SRT70114 701SQ
F-5E
SRT70113 701SQ
F-5E
SRT70113 701SQ
F-5E
70143 701SQ
F-5E
70143 701SQ
2008.01.12
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang

F-5E
VM02 904SQ
F-5E
VM02 904SQ
F-5E
VM07 904SQ
F-5E
VM01 904SQ
F-5E
VM08 904SQ
F-5A
1311(66-9159)
79-1684
2004.01.10
Don Mueang
2004.01.10
Don Mueang
2004.01.10
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2011.01.05
RTAF Museum


 F-16

F-16A
10207 102SQ
F-16A
10214 102SQ
F-16A
10208 102SQ
F-16A
10208 102SQ
F-16A
10215 102SQ
F-16A
10215 102SQ
F-16A
10215 102SQ
2004.01.10
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2006.01.13
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang

F-16A
10216 102SQ
F-16A
10216 102SQ
F-16A
102・・ 102SQ
F-16A
10208 102SQ 
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2015.01.10
Don Mueang 


F-16A
103SQ/1WG
F-16A
103SQ/1WG
F-16A
10305 103SQ
F-16A
10309 103SQ
F-16A
10317 103SQ
F-16A
10316、14 103SQ
F-16A
10317、13 103SQ
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang

F-16A
10308 103SQ
F-16A
10308 103SQ
F-16A
10308 103SQ
F-16A
10311 103SQ
F-16A
10311 103SQ
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang

F-16A
10317 103SQ
F-16B
10322 103SQ
F-16B
10322 103SQ
F-16B
10302 103SQ
F-16B
10302 103SQ
F-16B
10302 103SQ
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

 F-16A
10308 103SQ
F-16A
10308 103SQ 
F-16A
10308 103SQ 
 2015.01.10
Don Mueang
 2015.01.10
Don Mueang
 2015.01.10
Don Mueang

F-16A
403SQ/4WG
F-16A
403SQ/4WG
F-16A
403SQ/4WG
F-16A
403SQ/4WG
F-16A
403SQ/4WG
2004.01.10
Don Mueang
2004.01.10
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang

F-16A
40317 403SQ
F-16A
40307 403SQ
F-16A
40307 403SQ
F-16A
40308 403SQ
F-16A
40312 403SQ
F-16A
40315 403SQ
F-16A
40317 403SQ
2004.01.10
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang

F-16A
40312 403SQ
F-16B
40303 403SQ
F-16B
40303 403SQ
F-16B
40303 403SQ
F-16A
40314 403SQ
F-16A
40312 403SQ
F-16A
40312 403SQ
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.08
Don Mueang
2011.01.08
Don Mueang

F-16B
40305 403SQ
F-16B
40305 403SQ
F-16A
40316 403SQ
F-16A
40316 403SQ
F-16B
40305 403SQ
F-16A
40302 403SQ
F-16B
40303 403SQ
2011.01.08
Don Mueang
2011.01.08
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

 F-16A
40314 403SQ
 F-16A
40314 403SQ
F-16B
40306 403SQ 
 F-16B
40306 403SQ
 2015.01.10
Don Mueang
 2015.01.10
Don Mueang
 2015.01.10
Don Mueang
 2015.01.10
Don Mueang

 GRIPEN

JAS39C
70105 701SQ
JAS39D
70103 701SQ
JAS39D
70103 701SQ
JAS39C
70105 701SQ
JAS39D
70101 701SQ
JAS39D
70101 701SQ
JAS39D
70101 701SQ
2011.12.08
LIMA
2011.12.08
LIMA
2011.12.09
LIMA
2011.12.09
LIMA
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang

JAS39D
70101 701SQ
JAS39D
70101 701SQ
JAS39C
70105 701SQ
JAS39C
70105 701SQ
JAS39C
70105 701SQ
JAS39C
70105 701SQ
JAS39C
70105 701SQ
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

JAS39C
70106 701SQ
JAS39C
70106 701SQ
JAS39C
70106 701SQ
JAS39C
70106 701SQ
JAS39C
70106 701SQ
JAS39C
70110 701SQ
JAS39C
70110 701SQ
2013.03.29
LIMA
2013.03.29
LIMA
2013.03.29
LIMA
2013.03.30
LIMA
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

JAS39C
70110 701SQ
JAS39C
701101 701SQ
 JAS39C
701109 701SQ
JAS39C
701109 701SQ 
 JAS39C
701111 701SQ
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2015.01.10
Don Mueang 
2015.01.10
Don Mueang 
 2015.01.10
Don MueangF-86F
1315/5022
F-86F
1325(52-5093)
F-84G
1231/878
2005.01.11
RTAFアカデミー
2014.01.11
Don Mueang
2005.01.11
RTAF Museum

 L-39

L-39ZA
10105 101SQ
L-39ZA
10105 101SQ
L-39ZA
40112 401SQ
L-39ZA
40132 401SQ
L-39ZA
40101 401SQ
L-39ZA
40101 401SQ
L-39ZA
40106,12 401SQ
2006.01.14
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2003.01.11
Don Mueang
2004.01.10
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang

L-39ZA
40111 401SQ
L-39ZA
40101 401SQ
L-39ZA
40101 401SQ
L-39ZA
40101 401SQ
L-39ZA
40112 401SQ
L-39ZA
40101,12 401SQ
L-39ZA
40113 401SQ
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2011.01.18
TAKHLI

L-39ZA
40111 401SQ
L-39ZA
40111 401SQ
L-39ZA
40115 401SQ
L-39ZA
40105 401SQ
L-39ZA
40102 401SQ
L-39ZA
40102 401SQ
L-39ZA
40103 401SQ
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.18
TAKHLI
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

L-39ZA
40103 401SQ
L-39ZA
40101 401SQ
L-39ZA
40103 401SQ
L-39ZA
41122 411SQ
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

 Alpha Jet

AlphaJet
23141 231SQ
AlphaJet
23114 231SQ
AlphaJet
23111 231SQ
AlphaJet
23124 231SQ
AlphaJet
23124 231SQ
AlphaJet
23115 231SQ
2004.01.10
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang

AlphaJet
23142 231SQ
AlphaJet
23142 231SQ
AlphaJet
23132 231SQ
AlphaJet
23141 231SQ
AlphaJet
23141 231SQ
2011.01.08
Don Mueang
2011.01.08
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

 AU-23

AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
74-2083 531SQ
2005.01.08
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2003.01.11
Don Mueang

AU-23A
74-2087 531SQ
AU-23A
74-2077 531SQ
2005.01.08
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang

AU-23A
74-2079 531SQ
AU-23A
74-2079 531SQ
AU-23A
72-1315 531SQ
AU-23A
72-1317 531SQ
AU-23A
72-1317 531SQ
AU-23A
74-2077 531SQ
AU-23A
74-2085 531SQ
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2011.01.08
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
74-2085 531SQ
AU-23A
74-2085 531SQ
AU-23A
74-2079 531SQ
AU-23A
74-2074 531SQ
AU-23A
74-2085 531SQ
AU-23A
74-2085 531SQ
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

AU-23A
74-2074 531SQ
AU-23A
531SQ/53WG
AU-23A
74-2087 531SQ
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

 Saab340          OV-10

Saab340AEW
70201 702SQ
Saab340AEW
70201 702SQ
Saab340AEW
70203 702SQ
OV-10C
41110 411SQ
OV-10C
41116 411SQ
A-37B
21111 TangoSQ
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2005.01.11
RTAF MUSEUM
2011.01.18
TAKHLI
2010.01.09
Don Mueang


 PC-9           T-33   T-28

PC-9
2FTS
PC-9
06 2FTS
PC-9
20 2FTS
RT-33A
56141(53-5814)
AT-28D
5306 TangoSQ
AT-28D
5306 TangoSQ
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2011.01.05
RTAF MUSEUM
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang

 CT-4

CT-4E
1FTS
CT-4E
1FTS
CT-4E
RR.11 1FTS
CT-4E
1FTS
CT-4E
1FTS
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2011.01.18
TAKHLI
2012.01.14
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

CT-4A
60443 604SQ
CT-4A
60440 604SQ
CT-4A
60437 604SQ
2005.01.08
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2011.01.08
LopBuri(AirForce)

 T-41

T-41D
60427 604SQ
T-41D
60420 604SQ
T-41D
60421 604SQ
T-41D
60422 604SQ
T-41D
60427 604SQ
T-41D
60431 604SQ
T-41D
60421 604SQ
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

 FT-400


FT-400
4001
FT-400
02
2011.01.05
RTAF MUSEUM
2011.01.08
TAKHLI

 DH.82  O-1

DH.82A
21 TangoSQ
O-1A
53127 TangoSQ
O-1A
53182 TangoSQ
2010.01.09
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang

 N22

N22B
46113 461SQ
N22B
46116 461SQ
N22B
46116 461SQ
N22B
46134 461SQ
N22B
46134 461SQ
N22B
46134 461SQ
2006.01.18
DMK
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang

 C-130

C-130H
60101 601SQ
C-130H
60101 601SQ
C-130H
60102 601SQ
C-130H
60102 601SQ
C-130H
60103 601SQ
C-130H-30
60104 601SQ
C-130H-30
60104 601SQ
2007.01.13
Don Mueang
2013.12.11
DMK
2008.01.12
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2005.01.10
HKT
2004.01.09
DMK
2011.12.09
LIMA

C-130H-30
60104 601SQ
C-130H-30
60105 601SQ
C-130H-30
60105 601SQ
C-130H-30
60106 601SQ
C-130H-30
60107 601SQ
C-130H-30
60107 601SQ
2014.01.11
Don Mueang
2006.01.16
DMK
2014.01.11
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2004.01.09
DMK
2011.01.08
Don Mueang

C-130H
60108 601SQ
C-130H
60108 601SQ
C-130H
60108 601SQ
C-130H
60108 601SQ
C-130H
60108 601SQ
2011.01.08
Don Mueang
2011.01.08
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

C-130H
60109 601SQ
C-130H
60109 601SQ
C-130H
60109 601SQ
C-130H
60110 601SQ
C-130H
60110 601SQ
C-130H
60110 601SQ
C-130H
60110 601SQ
2004.01.09
DMK
2004.01.10
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2011.01.08
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

C-130H-30
60111 601SQ
C-130H-30
60111 601SQ
C-130H-30
60111 601SQ
C-130H
60111 601SQ
C-130H
60111 601SQ
2004.01.09
DMK
2010.01.09
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang


 G222

G222
60309 603SQ
G222
60309 603SQ
G222
60308 603SQ
G222
60311 603SQ
G222
60308 603SQ
G222
60311 603SQ
2004.01.10
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2006.01.17
DMK
2007.01.13
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang

G222
60309 603SQ
2010.01.09
Don Mueang

 ATR72

ATR72-212A
603・・ 603SQ
ATR72-212A
60314 603SQ
ATR72-212A
60314 603SQ
2011.01.05
DMK
2011.12.04
BKK
2011.12.12
BKK

 BAe-748(HS748)

BAe-748
11-111 RoyalFlt
BAe-748
60301 603SQ
BAe-748
60303 603SQ
BAe-748
60303 603SQ 
  BAe-748
60304 603SQ
2004.01.10
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2011.12.11
BKK
20015.01.10
Don Mueang 
  2009.01.10
Don Mueang

BAe-748
60304 603SQ
BAe-748
60305 603SQ
BAe-748
60305 603SQ
2011.12.05
HKT
2005.01.08
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang

BAe-748
60306 603SQ
BAe-748
60301 603SQ
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

     SA226

BAe-748
60306 603SQ
SA226AT
40202 402SQ
2006.01.14
Don Mueang
2011.01.18
TAKHLI

 BT-67

BT-67
46-156 461SQ
BT-67
46-153 461SQ
BT-67
46-158 461SQ
BT-67
46-157 461SQ
BT-67
46-159 461SQ
BT-67
46-154 461SQ
何かの5周年記念塗装機。 モデックスの「56」の5を使っている。
2004.01.10
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2005.01.10
HKT
2005.02.17
DMK
2006.01.14
Don Mueang

BT-67
46-154 461SQ
BT-67
46-158 461SQ
BT-67
46-156 461SQ
BT-67
46-159 461SQ
BT-67
46-159 461SQ
BT-67
46-159 461SQ
2006.01.18
DMK
2006.01.17
DMK
2006.03.21
DMK
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang

BT-67
46-158 461SQ
BT-67
46158 461SQ
BT-67
46151 461SQ
BT-67
46155 461SQ
BT-67
46155 461SQ
BT-67
46155 461SQ
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

 UH-1H

UH-1H
203・・ 203SQ
UH-1H
20347 203SQ
UH-1H
20346 203SQ 
UH-1H
20343 203SQ
UH-1H
20312 203SQ
UH-1H
20322 203SQ
UH-1H
20312 203SQ
2003.01.11
Don Mueang
2004.01.10
Don Mueang
2005.01.08
Don Mueang
2006.01.14
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2007.01.13
Don Mueang
2008.01.12
Don Mueang

UH-1H
20342 203SQ
UH-1H
20318 203SQ
UH-1H
20343 203SQ
UH-1H
20337 203SQ
UH-1H
20343 203SQ
UH-1H
20318 203SQ
UH-1H
20327 203SQ
2008.01.12
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2009.01.10
Don Mueang
2010.01.09
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang

UH-1H
20337 203SQ
UH-1H
20334 203SQ
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

 Bell412

Bell412HP
201SQ
Bell412
 
Bell412
 
Bell412HP
201SQ
Bell412HP
36025 201SQ
Bell412EP
36193 201SQ
2000.01.08
Don Mueang
2011.01.18
TAKHLI
2011.01.08
LopBuri(AirForce)
2012.01.14
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

Bell206B
06
S-58T
201SQ
2011.01.08
LopBuri(AirForce)
2003.01.11
Don Mueang

 ROYAL FLIGHT(602SQ)

A310-324
60202 HS-TYQ
A310-324
60202 HS-TYQ
A310-324
60201 HS-TYQ
2006.01.17
DMK
2011.01.05
DMK
2014.01.11
Don Mueang

A319-115
60221 HS-TYR
A319-115
60221 HS-TYR
A319-115
60221 HS-TYR
A319-115
60202 HS-TYR
A319-115
60202 HS-TYR
A319-115
60202 HS-TYR
2005.01.08
Don Mueang
2005.02.17
DMK
2006.01.17
DMK
2013.01.12
Don Mueang
2013.01.12
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang

B747-8Z6
55-555 HS-TYS
B737-4Z6
55-555
B737-4Z6
55-555
B737-4Z6
11-111 HS-CMV
B737-4Z6
11-111 HS-CMV
B737-4Z6
11-111 HS-CMV
2012.01.13
BKK
2004.01.10
Don Mueang
2005.01.09
DMK
2010.04.24
羽田
2010.05.13
BKK
2012.03.09
BKK

B737-4Z6
11-111 HS-CMV
B737-4Z6
11-111 HS-CMV
B737-448
99-999 HS-HRH 
B737-448
99-999 HS-HRH
2013.03.10
那覇
2013.03.22
那覇
2011.01.07
BKK 
2015.01.10
Don Mueang

B737-2Z6
22-222 602SQ
B737-2Z6
22-222 602SQ
BAe-748
11-111
DC-8-33
HS-TGS
2004.01.10
Don Mueang
2005.01.11
DMK
2004.01.10
Don Mueang
1982.12.18
伊丹


 Blue Phoenix

2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang
2012.01.14
Don Mueang

2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang
2014.01.11
Don Mueang


 Royal Thai Navy

A-7E
1408 104SQ
A-7E
1408 104SQ
A-7E
1408 104SQ
AV-8S
3108 301SQ
AV-8S
3108 301SQ
TAV-8S
3102 301SQ
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao

Do228-212
1111 101SQ
Do228-212
1113 101SQ
P-3T
1205 102SQ
CL-215
1059 201SQ
HU-16B
51-7235
T337H-SP
1316 103SQ
2013.12.12
HKT
2011.12.05
HKT
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao
2011.01.03
RTN MUSEUM
2008.01.12
UTapao

Bell212
2206 202SQ
Bell212
2210 202SQ
Bell214ST
2302 203SQ
S-76B
2309 203SQ
S-76B
2311 203SQ
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao
2008.01.12
UTapao
2011.12.05
HKT
2011.12.05
HKT

 Royal Thai Army

ERJ135LR
1124 VIPSQ
BAe J4100
41094 VIPSQ
B1900C
0169 VIPSQ
C-212
44・ VIPSQ
CH-47D
90-777
S-70A
02/6928 9AMC
AH-1F
9997 2AMC
2011.12.02
BKK
2006.01.17
DMK
2006.01.13
DMK
2006.01.18
DMK
2011.01.08
LopBuri(ARMY)
2011.01.08
LopBuri(ARMY)
2011.01.08
LopBuri(ARMY)

Bell206B
4301
Bell212
35037
UH-1H
5494
TH-300C
1698
2011.01.08
LopBuri(ARMY)
2011.01.08
LopBuri(ARMY)
2011.01.08
LopBuri(ARMY)
2011.01.08
LopBuri(ARMY)